Ausflich

Op der Sich no enger Spillplaz, Müsee, Zoo oder … ?

(Spillplazen hunn nach net all eng Informatiounssäit, mer probéieren zäitno all Informatiounen ze publizéieren)
Falls dir eng flott Location kënnt an déi hei nach  feelt, dann schreift eis eng Mail mat den Informatiounen an Fotoen op info@papp.lu

Merci 🙂