Kanner an Musek

Mer sin frou iech den Video mat der Musek Box ze präsentéieren. Am Video geet et em Thema Kanner an Musek.

CONTENU
00:00 Intro
00:14 Mat wéi vill Joer kann een Kand ufänken een Instrument ze léieren?
01:16 Wat een Instrument ass dat richteg fir ze starten?
02:07 Wat kascht een Instrument?
02:49 Muss een Nouten kënnen fir een Instrument ze léieren?
04:40 Wéi wierkt sech Musek op den Alldag vun Kanner aus?
05:41 Ginn et Coursen fir Musek spillen ze léieren?
06:43 Wei erkennen ech dass mäin Kand e musikalescht Talent huet?
08:41 Kann een Instrumenter och lounen, amplaz sech direkt een ze kafen?
09:20 Wou läit Musek Box an wat fannen ech bei Iech?
10:23 Outro

Hutt dir och een Thema iwwer dat dir schwätzen wëllt, dann mellt iech bei eis: info@papp.lu oder direkt iwwer Facebook